Πολιτική Ποιότητας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όραμά μας είναι να αναπτύξουμε συνέργειες με εταιρίες και οργανισμούς και να αποτελούμε σημείο αναφοράς για την υψηλή ποιότητα, το ήθος, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Σκοπός μας στην TAX & QUALITY GROUP είναι να παρέχουμε καθετοποιημένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε εταιρίες με την πιο άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, βασιζόμενοι στο έμπειρο και καταξιωμένο προσωπικό μας, στην ευσυνειδησία και την ευγένειά μας και στην προσωποκεντρική αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που με σεβασμό καλούμαστε να λύσουμε στοχεύοντας στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας.

Προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας δεσμευόμαστε:

 • Να εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015 και με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679.
 • Να μεριμνούμε ώστε όλο το προσωπικό να γνωρίζει την Πολιτική Ποιότητας & Προσωπικών Δεδομένων, τους αντικειμενικούς στόχους και να έχει πλήρη κατανόηση των στοιχείων του Συστήματος Διαχείρισης.
 • Να ελέγχουμε την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης.
 • Να ικανοποιούμε τις απαιτήσεις των πελατών μας από την πρώτη φορά.
 • Να αξιολογούμε και να ικανοποιούμε (εφόσον είναι εφικτό) ειδικές απαιτήσεις πελατών καθώς και ατόμων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
 • Να συνεργαζόμαστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη – πελάτες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, υπουργεία, φορείς για τη βελτίωση των επιδόσεών μας.
 • Να τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα των έργων και να τηρούμε τις νομοθετικές προθεσμίες.
 • Να επεξεργαζόμαστε τα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για τους σκοπούς και μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο για νομικούς και κανονιστικούς σκοπούς ή για έννομους σκοπούς.
 • Να παρέχουμε διαφανή πληροφόρηση σε πελάτες, εργαζόμενους και συνεργάτες/προμηθευτές για τους τρόπους επεξεργασίας, καθώς και από ποιους επεξεργάζονται.
 • Να τηρούμε δίκαιη και νόμιμη επεξεργασία.
 • Να τηρούμε αρχείο με τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.
 • Να τηρούμε αρχείο ανάλυσης των επιπτώσεων των κινδύνων των προσωπικών δεδομένων.
 • Να τηρούμε ακριβή και επικαιροποιημένα δεδομένα και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για νομικούς και κανονιστικούς λόγους και έννομους σκοπούς.
 • Να σεβόμαστε τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων.
 • Να διατηρούμε ασφαλή τα δεδομένα.
 • Να συνεργαζόμαστε με την Εποπτική Αρχή, όταν απαιτείται.
 • Να αξιοποιούμε όσο καλύτερα γίνεται την τεχνογνωσία και εμπειρία του προσωπικού μας, εξασφαλίζοντας παράλληλα καλές συνθήκες εργασίας, εστιάζοντας στη συνεχή εκπαίδευση.
 • Να εξασφαλίζουμε όλους τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την επίτευξη των στόχων αλλά και για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης.
 • Να παρακολουθούμε τη βιβλιογραφία, τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις τεχνικές οδηγίες, να τα γνωρίζουμε, να τα εφαρμόζουμε και να τα καλύπτουμε.
 • Να παρέχουμε τον απαραίτητο και εκσυγχρονισμένο εξοπλισμό (hardware & software) για τη διεκπεραίωση φορολογικών υποθέσεων και για την προστασία των δεδομένων.
 • Να εντοπίζουμε και να μειώνουμε τις αστοχίες ώστε να εξαλειφθούν.

Ο CEO 

Κώστας Γεωργάτος

1 / 2.02.2022